İyi Bir Geleceğe, Güçlü Bir Adım...

Belge Logo Marka Yönetimi

1.0 AMAÇ: 
AVRASYA MYM bünyesinde belgelendirilmiş personelin ve personelin tabi olduğu tüzel kişiliğin MYB logo/marka ve belgelerinin kullanımı ile ilgili konuların tanımlanması açıklamaktır.

2.0 KAPSAM: 
AVRASYA MYM bünyesinde verilen tüm personel belgelerini ve logo/markalarını kapsar.

3.0 SORUMLULAR: 

Planlama Koordinatörü

Bu prosedürün uygulamalarını belge sahiplerine sözlü olarak bildirmek ve Belge Teslim formlarını/sözleşmesini imzalatmak

Belge sahibi personel

Bu prosedürün gereklilikleri yerine getirmek

Tüm personel

TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanımı ile ilgili bu prosedürün 7.0 maddesine uygun davranmak
    
4.0 TANIMLAR:

Marka : Bir mal, hizmet ya da kurumu tanıtmaya ve benzerlerinden ayırmaya yarayan tescil edilmiş özel ad, kısaltma veya işaret.

Logo : Logo ticaretin başladığı yıllardan beri ürünleri, kuruluşları ya da hizmetleri birbirinden ayırt etmeyi sağlayan bir ya da birkaç tipografik karakterden meydana gelen bir nevi işaretlemedir.

TÜRKAK Logosu : TÜRKAK’ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak
için kullandığı sembol

TÜRKAK Akreditasyon Markası : TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın
numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.

MYK Markası: Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yetkilendirdiği sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından kullanılan  MYK markasını

MYK Logosu : Kurumu tanıtmak amacıyla kullanılan Mesleki Yeterlilik Kurumu sembolünü


5.0 İLGİLİ DÖKÜMANTASYON

·    Belge Teslim Formu
·    Belge Teslim Sözleşmesi

6.0    UYGULAMA :


·    Belge almaya hak kazanmış kişilere aşağıda belirtilmiş 6.1 ve 6.2 maddelerini içerecek şekilde hazırlanmış olan “Belge Teslim Form”u ve “Belge Teslim Sözleşmesi” Planlama Koordinatörü tarafından imzalatılır ve belge teslimi akabinde yapılır. Şartlar web sitesinde yayınlanmış olup bu prosedürün gereklilik değişimine göre web sitesinin güncellenmesi gerçekleştirilir.

6.1 Belgenin Kullanılması:

·    Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

·    Belge AVRASYA MYM’nin mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgelendirilmiş kişi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.

·    Belge askı süresince geçici olarak geçersizdir. Askı sürecine ilişkin durum gerektiğinde www.yeterlilik.com.tr sayfasında ilan edilebilir.
·    Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, logoyu kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.

·    Kişi, belgelendirmede esas alınan standart ve şartların gereğini uygulamakla yükümlüdür.

·    Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, AVRASYA MYM tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uyacak ve gerekli kanıtları AVRASYA MYM’ye sunacaktır.

Belgelendirilmiş kişi belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde 
(sağlık vb.) derhal durumu AVRASYA MYM’ye bildirecektir Bu durumda nihai kararı AVRASYA MYM verecektir.

·    Kişi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili herhangi bir yalan beyanda bulunamaz veya buna olanak tanımaz.

·    Belgesini AVRASYA MYM’nin itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.

·    Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

·    Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için AVRASYA MYM’ye eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

·    Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile AVRASYA MYM’ye  bildirmelidir.

·    Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

·    Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

·    Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. 

·    Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

6.2 Marka /Logo Kullanımı:

MYB logo/markasını kullanan, belgelendirmiş personel aşağıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır.

·    Logo/marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

·    Logo/marka sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.

·    Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.

·    Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.

·    Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.

·    Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.

·    Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu prosedür hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

·    Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.


7.0 TÜRKAK - MYK Logo ve Markalarının Kullanımı

·    AVRASYA MYM, TÜRKAK Akreditasyon Markasını ve MYK Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası ve MYK Markası belgelendirme programının markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılacaktır.

·    Akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tekliflerde üzerinde TÜRKAK’ın Akreditasyon Markası olan antetli kağıtlar kullanılıyorsa, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş olduğu açıkça belirtilmelidir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümanda, örneğin “Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir” şeklinde bir ibare bulunmalıdır.

·    TÜRKAK Akreditasyon Markası AVRASYA MYM’nin personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

·    AVRASYA MYM, üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye,vs..) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK’ın onayını alacaktır.

·    AVRASYA MYM yetki kapsamlarını açıkça belirtmek koşuluyla, MYK Markasını binalarda, taşıtlarda, tabelalarda, fuar gibi etkinliklerde tanıtım standlarında kullanabilir.

AVRASYA MYM, TÜRKAK ve MYK Markasını kendi ismi ve/veya logosu ile birlikte kullanacak, ve kuruluşun isminden veya logosundan daha baskın olmayacaktır.

·    AVRASYA MYM,  “R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markası”nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberinde ve MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR mevzuatında belirtilmiş diğer tüm şartlara da uyacaktır.